مقاله عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز

عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز ... - SID.ir

مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوي در اداره مرکزي مشهد مي پردازد. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق ...

عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز | علوم ...

مقاله حاضربه بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق ...

عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز نمونه مورد ...

چکیده. مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از ...

عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز - Magiran

مقاله حاضربه بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق ...

مقاله نشریه: عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز

مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز استان خراسان رضوي در اداره مركزي مشهد مي پردازد. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق پرسش ...

مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز – تاپ ...

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که شامل 25 صفحه و بشرح زیر است :نوع فایل : Wordچکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان ...

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز ...

تعهد,دانلود,سازماني,شركت,عوامل,كاركنان,گاز,مؤثر,مقاله,ميزان ... است :نوع فایل : Wordچکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز ...

مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز – rom

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که شامل 25 صفحه و بشرح زیر است :نوع فایل : Wordچکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان ...

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز ...

دانلود مقاله با موضوع عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که شامل 25 صفحه و بشرح زیر است :نوع فایل : Wordچکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر ...

مطالعه میزان رضایت‌مندی شغلی کارکنان شرکت گاز استان ...

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:13/7/1393 ... مسئله اساسی این تحقیق سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز استان آذربایجانشرقی و ... در تئوری«برابری» آدامز بر جنبه دیگری از عوامل موثر بر رضایت شغلی تاکید نموده است. ... گردیدکه بین انگیزه مدیران و رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطهای معنادار وجود دارد(ساعتچی، 1387).

مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز – مترجم ...

تعهد,سازماني,شركت,عوامل,كاركنان,گاز,مقاله,موثر,ميزان بازدید کننده محترم محتوای فایل مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز برای شما در دسترس ...

پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران

پایان نامه شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های ... پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی ... چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد ...

عوامل موثر بر تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی – مقاله ها

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین هر یک از متغیرهای مستقل با تعهد سازمانی ... در مقاله ی به بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان ...

عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز

مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مركزي مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق ...

عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز - مدیر 123

عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز. مقاله: عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز نمونه مورد مطالعه اداره مركزي استان خراسان رضوي، شهر مشهد.

Identifying Effective Factors on Organizational Trust

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ... ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺮدان ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ... ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز ﻓﺠﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ،.

مقاله بررسی تأثیر بازاریابی درونی بر تعهد سازمانی کارکنان ...

بازاریابی درونی را می توان تلاش شرکت برای ارضای نیازهای کارکنانموثر بر ... در شرکت گاز استان قزوین و بررسی تاثیر مفاهیم بازاریابی درونی بر میزان تعهد ...

بررسي رابطه میزان تعهد سازمانی و هوش اخلاقي کارکنان شرکت ...

مقاله حاضربه بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت کش ایران در اداره مرکزی بندرعباس می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق ...

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری ...

نویسندگان در این مقاله به شناسایي و اولویت بندي عوامل مؤثر بر کیفیت زندگي کاري ... جامعه آماری این تحقیق مدیران میانی و کارکنان صف و ستادي شرکت گاز استان تهران و ... ناپایداري آن به نحوه شکل گیري و درجه تداوم رفتار سازماني ... و میزان پایین بودن حوادث دارد. ... )1390(، نقش کیفیت زندگی کاري در تعهد سازمانی کارکنان.

بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ...

به‎طوری‎که عدالت سازمانی پیش‎بینی‎کنندة مناسبی برای تعهد سازمانی کارکنان ... بنابراین، این مقاله درصدد است به بررسی و ارزیابی رعایت عدالت سازمانی و تعهد ... سطح تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارکنان شرکتهای پالایش گاز فجر ... همچنین، رابطه میزان تحصیلات و تعهد عاطفی و رابطة سابقه خدمت با تعهد مستمر در شرکت ...

پایانامه عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز

عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز. چکیده. مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان ...

دانلود مقاله تحقیقی شركت IBM | struck | 3669

شما با جستجوی دانلود مقاله تحقیقی شركت IBM وارد سایت ما شده اید و ایین صفحه ... دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز دانلود مقاله تجزيه و ...

ﭘﮋوﻫﺸـﯽ : ﻧﺮم ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻟ ﻃﺮاﺣ - فصلنامه علوم ...

ﯾﮑـﯽ از اﺻـﻠﯽ. ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻧﺮم، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎﻟ. ﻌﮑﺲ ﻣﯽ ... در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ. ﻫـﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻔـﺖ اﯾـﺮان. ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ... ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻟـﺬا ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ... رو ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻠﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد. (. ﻟﻮ، ﭼﺎﻧﮓ و ...

تکنیک بکارگیری با سازمانی تعهد بر آن ارتباط و شغلی ...

تعهد. سازمانی. با. بکارگیری. تکنیک. تاپسیس در شرکت. ملی. پخش. فراورده. های ... از خبرگان در این زمینه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه. کارکنان. شرکت ... مؤثر. بر رضایت شغلی، عوامل فردی بیشترین. تأثیر. را بر تعهد سازمانی دارد ... میزان. سازگاری. مقایسه. ها: از. آنجا. که عوامل. به. صورت. زوجی. با. هم. مقایسه. می.

مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز

دسته بندي : عمومی و آزاد » گوناگون
مقاله عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که شامل 25 صفحه و بشرح زیر است :

نوع فایل : Word

چکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مركزي مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بودکه به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازماني کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهدسازماني با متغیرهای عدالت سازماني ، استقلال در كار ، فشار نقش، فرصت و ارتقاي شغلي و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت وبا مشاركت سازماني رابطه معنادار ندارد . تحليل هاي رگرسيون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازماني مهم‌ترين و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقيم و مثبت بر میزان تعهد سازماني محسوب می شود. درحالي كه ساير عوامل مشاركت سازماني، ابهام نقش ، فشار نقش و استقلال دركار نيز تاثير مستقيم و عامل فرصت و ارتقاي شغلي تاثير غير مستقيم بر تعهدسازماني دارند.

دسته بندی: عمومی و آزاد » گوناگون

تعداد مشاهده: 1383 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

حجم فایل:41 کیلوبایت

 قیمت: 6,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
نام محصول : مقاله عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز
شناسه کالا : PR4840
فروشنده : سبز فایل - sabzfile
قیمت : 6800 تومان
مرجع sabzfile
برچسب ها
قیمت : 6800 تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده